Galérie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zariadenie pre seniorov
Sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (podľa prílohy č.3 zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov
Denný stacionár
Sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Jedáleň
Poskytuje stravovanie fyzickej osobe ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek

Informácie o prijímaní klientov

Postup pri prijímaní klientov do zariadenia :

Pri prijímaní klientov do zariadenia platí zásada rovnakého zaobchádzania  v zmysle zákona č.365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Plne sa rešpektujú práva fyzických osôb pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovené v §6, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zaručujú sa rovnako každému. Politika zariadenia sa riadi §7 zákona o sociálnych službách a plnenie povinností poskytovateľa sociálnych služieb je tu samozrejmosťou.

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania ako aj  právo výberu poskytovateľa sociálnej služby, čiže občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby si môže sám podľa vlastného výberu zvoliť konkrétne zariadenie sociálnej starostlivosti, v ktorom by mal záujem o umiestnenie.

V prípade potreby poskytovania sociálnej služby si musí občan najskôr  na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Ak príslušná obec požiada konkrétne zariadenie o bezodkladné umiestnenie svojho občana, posudok bude vypracovaný dodatočne.

Sociálny pracovník mesta alebo obce vypracuje sociálny posudok a zmluvný posudkový lekár  vypracuje na základe sociálneho posudku a lekárskeho nálezu Lekársky posudok o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, kde bude presne stanovený stupeň odkázanosti podľa prílohy č.3, zák.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento stupeň určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré sa majú občanovi poskytovať.  Do zariadenia pre seniorov sa vyžaduje odkázanosť najmenej na úrovni IV. stupňa.

Na základe uvedených dokladov príslušná obec alebo mesto vydajú Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službuPosudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, kde sa určí konkrétny druh a forma sociálnej služby, ktorá má byť občanovi poskytovaná.

Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu obsahuje :

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým

zdravotným stavom v oblasti samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c) návrh druhu sociálnej služby /môže byť ja viac druhov/,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a posudku si môže občan podať : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení podľa vlastného výberu, avšak pri plnom rešpektovaní druhu a formy sociálnej služby určenej v rozhodnutí.   V prípade, že v zariadení, ktoré si občan vybral, nie je voľné miesto, bude občan zapísaný do poradovníka vedeného príslušným zariadením, alebo mu bude obcou ponúknuté umiestnenie v inom zariadení, ktoré disponuje voľnými kapacitami. Občan si zvolí tú možnosť, ktorá je pre neho prijateľnejšia.